Vol 7, No 1 (2017)

Panacea Journal of Medical Sciences

Table of Contents

EDITORIALS

Cell free fetal DNA (cffDNA): An excellent method for early non-invasive prenatal diagnosis
Sulabha Joshi
PDF
1

ORIGINAL ARTICLE

Shuba Srinivasan, Jyothi Lingegowda, Sneha Thomas, Ramkumar Kurpad R, Prakash Muddegowda
PDF
2-5
Murtuza Rangwala, Murtaza Akhtar, Divish Saxena, Anil Kad, Mustafa Taskeen
PDF
6-10
Payal Katre, Vivek Harkare
PDF
11-14
Hassan MY Osman
PDF
15-18
Kalpana Date
PDF
19-21
S. Kalpana, H. Iyengeran, Ravi ., Malathy ., R. Karthick
PDF
22-27
Madhura Wasnik, Sushil Mankar
PDF
28-30
Rakhi Rai, Sulabha Joshi
PDF
31-34
Vivek Harkare, Kanchan Dhote, Kunal Shrimal, Nitin Deosthale, Priti Dhoke, Sonali Khadakkar
PDF
35-39
Kanchan Patil, Abhijeet Faye, Sushil Gawande, Rahul Tadke, Sudhir Bhave, Vivek Kirpekar
PDF
40-44

CASE REPORT

Yash Kale, Girish Kadkol, Madhura Phadke, Jaydeep Pol
PDF
45-47
Vivek Kumar, Nimish Gupta
PDF
48-50
Divya Dewani, Madhuri Gawande, Rasika Pise, Preksha Jain
PDF
51-52
Vaishali Walke, S. Kawathalkar, R. Rane, M. Goel, WK Raut
PDF
53-55