Volume 3 : Number 1 : January - June 2013

Table of Contents

EDITORIALS

Research in Medical Education
Suresh Chari
PDF
01

REVIEW ARTICLE

Madhur Gupta
PDF
02-06
Sumer Choudhary
PDF
07-12

ORIGINAL ARTICLE

Kishor Jadhavar, Abhijeet Faye, Sushil Gawande, Rahul Tadke, Vivek Kirpekar
PDF
13-14
Rekha R Khandelwal, Ketaki Shah, Arjun Gautam, Rupal Bisen
PDF
15-18
Sanjay Walulkar, Madhvi Walulkar, D Ksheersagar
PDF
19-23
V Chimurkar, P Nikam, L Chimurkar
PDF
24-26
Smita Harkare, Manorama Singh, Vivek Harkare
PDF
27-29

CASE REPORT

M Akhtar, D Saxsena, A Rode, D N Kundra, M Zaki, M Rangwala
PDF
30-31
M Zaki, M Akhtar, D Saxsena, D N Kundra, R Murtuza
PDF
32-33
Kalpana A Bothale, Sadhana D Mahore, Anne R Wilkinson
PDF
34-36
Sulabha Joshi, Anuja Bhalerao, Anjali Kawthalkar, Sunita Ghike, Savita Somalwar
PDF
37-38
Vivek Harkare, Nitin Deosthale, Priti Dhoke, Sonali Khadakkar, N Kamal
PDF
39-40

EDUCATIONAL RESEARCH

Shubhada Gade, Suresh Chari, Sabrajit Dasgupta
PDF
41-48